องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี : www.donthongsri.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 [ 21 เม.ย. 2565 ]42
2 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 21 เม.ย. 2565 ]42
3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 21 เม.ย. 2565 ]42
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2 )พ.ศ.2554 ) [ 21 เม.ย. 2565 ]40
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 [ 21 เม.ย. 2565 ]41
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 21 เม.ย. 2565 ]41
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2549 [ 21 เม.ย. 2565 ]40
8 พระราชบัญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ( ฉบับที่5 ) พ.ศ 2551 [ 21 เม.ย. 2565 ]38
9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 20 เม.ย. 2565 ]39
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551.pdf [ 20 เม.ย. 2565 ]39
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2547 [ 20 เม.ย. 2565 ]41
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 [ 13 เม.ย. 2565 ]41
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 [ 13 เม.ย. 2565 ]43
14 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 [ 12 เม.ย. 2565 ]41
15 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 [ 12 เม.ย. 2565 ]41
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 [ 12 เม.ย. 2565 ]40
17 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2546 [ 11 เม.ย. 2565 ]42
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 [ 11 เม.ย. 2565 ]41
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 [ 11 เม.ย. 2565 ]45
20 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 [ 7 เม.ย. 2565 ]45
 
หน้า 1|2