องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี : www.donthongsri.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา  พงษ์เฉลิม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


เบอร์โทร 095-9950599
-ว่าง-


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางทิพมาร์ถ  ชงขุนทด -ว่าง- -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 089-8060550