องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี : www.donthongsri.go.th

 
 
สำนักปลัด
ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา  พงษ์เฉลิม


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


เบอร์โทร 095-9950599
-ว่าง-


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางทิพมาร์ถ  ชงขุนทด


หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 089-8060550
-ว่าง-
นางสาวรวีวรรณ ชักนำสินทรัพย์ -ว่าง-
นักทรัพยากรบุคล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักสังคมสงเคราะห์

โทร.085-1597456

-ว่าง-
-ว่าง-
นักวิเคราหะ์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันนางปิยะภัทร   รักษ์มณี  จ่าสิบเอกอำนวย   ธิตะปัน นายชาติชาย  เพ่งพินิจ
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ภารโรง
โทร.098-2721643
โทร.062-4062734
นายสุริเยนทร์  ปลื้มนิยม นายลำเพย  สนธิ -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
โทร.092-7992576
โทร.095-5135279