องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
สภาอบต.

นายนฤนาท แตงนวม

ประธานสภา


เบอร์โทร 086-1279060


นางสำราญ เงินกร
ว่าที่ร้อยตรียุทธนา พงษ์เฉลิม
รองประธานสภา
เลขาสภา
เบอร์โทร 089-9054209
เบอร์โทร 095-9950599
นางสาวสุนันทา จิตตะระ


ส.อบต.เขต 2


เบอร์โทร 098-3088213
นายอนันต์ เพ่งพินิจ
นางถาวร จีบแก้ว นางสาววันดีรัตน์ เวคะวนิชย์
ส.อบต.เขต 4 ส.อบต.เขต 5 ส.อบต.เขต 6
เบอร์ เบอร์โทร 092-8401932
เบอร์โทร 089-5377074
 เบอร์โทร 081-7443559นางสาวเปรมกมล พันธุ์พูล

นายชูเกียรติ ด้วงทอง
ส.อบต.เขต 7
ส.อบต.เขต 8
เบอร์โทร 086-1335168
เบอร์โทร 092-3801155