องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี : www.donthongsri.go.th

 
 
คณะผู้บริหารนายพรเทพ ราชวัตร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 094-8795359
นายไพศาล ด้วงทอง นายพิสิทธิ์ ราชวัตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 089-2398642 เบอร์โทร 083-2020895


นางกาญจนา จิตตะระ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 081-1428890
หัวหน้าส่วนราชการว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา  พงษ์เฉลิม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


เบอร์โทร 095-9950599
-ว่าง-


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง