องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอหนองโดน


วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา พงษ์เฉลิม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง พร้อมด้วย นางสาริณี หินเธาว์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอหนองโดน เพื่อพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. ในเขตพื้นที่อำเภอหนองโดน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16