องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste Bank)


วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมี การสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน การจัดการและการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะรีไซเคิล และมีการสำรวจผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่ พบว่ามีจำนวน ๓ ราย

ทั้งนี้ มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ และจัดตั้งคณะทำงานชุมชนเรียบร้อยแล้ว

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16