วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านกระทุ่มใบมัน โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ไม่น้อยกว่า 130 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร จำนวน 120 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ย. 2565
ซื้อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 32 จุด บริเวณซอยบ้านนายสุชาติ จีบแก้ว หมู่ที่ 2 บ้านบางระกำ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อเนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จำนวน 2 สายทาง บริเวณถนนสายข้างบ้านนายสหัส มูลฟัก และบริเวณถนนสายหลังบ้านนางป้อม วงษ์ชื่น หมู่ที่ 4 บ้านทองย้อย ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อเนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน บริเวณถนนสายทางเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านใดใหญ่ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อเนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน บริเวณถนนสายทางที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ (ฝั่งซ้าย) ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 108 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (วัสดุประกอบในการดับเพลิง) เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2565
1  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อเนื่องจากเกิดอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน บริเวณซอยบ้านนายเฮง สุขเกษม หมู่ที่ 8 บ้านดอนทอง ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง