วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมไหล่ทางถนนที่ทรุดตัวเกิดจากปัญหาภัยแล้ง รหัสสายทาง สบ.ถ 57-013 บริเวณถนนสายวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน (ฝั่งซ้าย) ช่วงหมู่ที่ 7 บ้านม้า ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องจักร ขุดลอกคลองและกำจัดวัชที่กีดขวางทางน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2 ช่วง (ช่วงที่ 1 บริเวณสามแยกทางเข้าหมู่ 3 บ้านกระทุ่มใบมัน ถึงนานายสุนทร กูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 บ้านกองทอง ช่วงที่ 2 บริเวณนานางจำนง เงินกร ถึงนานายอนนต์ บรรจงศิริ หมู่ที่ 3 บ้านกระทุ่มใบมัน ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมไหล่ทางถนนที่ทรุดตัวเกิดจากปัญหาภัยแล้ง รหัสสายทาง สบ.ถ 57-013 บริเวณถนนสายวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน (ฝั่งซ้าย) ช่วงหมู่ที่ 7 บ้านม้า ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมไหล่ทางถนนที่ทรุดตัวเกิดจากปัญหาภัยแล้ง รหัสสายทาง สบ.ถ 57-013 บริเวณถนนสายวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน (ฝั่งซ้าย) ช่วงหมู่ที่ 7 บ้านม้า ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องจักร เพื่อซ่อมแซมไหล่ทางที่ทรุดตัวเนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งน้ำในคลองแห้งขอด เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ บริเวณถนนสายหนองโดน - บ้านกองทอง (สายใน) ช่วงหมู่ที่ 2 บ้านบางระกำ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมไหล่ทางที่ทรุดตัวเนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งน้ำในคลองแห้งขอด ทำให้ประชาชนผู้ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ บริเวถนนสายหนองโดน - บ้านกองทอง (สายใน) ช่วงหมู่ที่ 2 บ้านบางระกำ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ระยะทางประมาณ 340.00 เมตร รหัสสายทาง สบ.ถ 57-013 บริเวณถนนสายวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน (ฝั่งซ้าย) ช่วงหมู่ที่ 7 บ้านม้า ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อประชาชนไม่สะดวกในการสัญจร ไป-มา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน บริเวณถนนสายหลัง อบต.ดอนทอง หมู่ที่ 7 บ้านม้า ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทำคันกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชน เนื่องจากน้ำในคลองมีปริมาณน้อยมากอาจทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บริเวณคลองหน้าบ้านนางสาวเปรมกมล พันธุ์พูล หมู่ที่ 7 บ้านม้า ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง